O psychoterapii obecně

Psychoterapie je soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik užívaných psychoterapeutem za účelem zvýšení duševního zdraví klienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny.

Psychoterapie může být prováděna odborníky s různou kvalifikací, včetně psychiatrie, klinické psychologie, psychologického poradenství, klinické nebo psychiatrické sociální práce, poradenství v oblasti duševního zdraví, manželství a rodinné terapie, rehabilitačního poradenství, školního poradenství, hypnoterapie, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, ergoterapie, ošetřovatelství apod. Poskytování psychoterapeutických služeb má v různých zemích odlišnou podobu. Může být právně upraveno, dobrovolně regulované nebo neregulované, v závislosti na jurisdikci daného státu. Požadavky na vykonávání psychoterapeutických služeb se mění, ale často vyžadují postgraduální studium, klinickou zkušenost a dohled supervizora.

Většina škol je založena na rozhovoru, v KBT se však využívají i další metody a strategie. KBT terapeut využívá různé techniky postavené na dialogu, individuálním prožitku, expozici různým situacím, budování vztahu s klientem, komunikaci a nácviku žádoucího chování. Nejde jen o rozhovor a poskytování empatie a podpory, terapeut je v KBT aktivní a mírně direktivní.